Afdrukken

A+O fonds Gemeenten in 2011-2013

A+O fonds Gemeenten in 2011-2013

CAO thema's
Investeren in flexibiliteit en mobiliteit: persoonlijk loopbaanbudget; regionale mobiliteitscentra; aandacht voor opleiding en ontwikkeling bij fysiek zware beroepen; terugdringen externen; onderzoek resultaat- en ontwikkelbeloning.

  • Flexibiliteit en levensfase.
  • Gezond blijven werken, specifieke aandacht voor agressie en geweld.
  • De ministeries van S2W en BZK maken afspraken met sociale partners, die hun vertaling in de CAO en ook vaak naar het A+O fonds vinden (bv. de arbocatalogus).

Het nieuwe werken
De programmalijn Het nieuwe werken heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de modernisering van het werk door:

  • Inzicht in nieuwe vormen van arbeid en de effecten voor de organisatie.
  • Nieuwe vormen van arbeid en organisatie verspreiden en ondersteunen bij de implementatie.
  • Ondersteunen bij het herontwerpen van werkzaamheden zodat interessante functies ontstaan.

Kennis verzamelen
Onderzoek naar de ontwikkelingen in gemeentelijke organisaties, om te komen tot heldere begripsomschrijving van het nieuwe werken en inzicht waarom gemeenten het nieuwe werken invoeren.

  • Welke invloed hebben social media op de organisatie, zodat gemeenten dit kunnen gebruiken bij het gebruik van social media.
  • Welke nieuwe organisatieconcepten gebruiken gemeenten en wat is het effect op de arbeidsverhoudingen.
  • Onderzoek naar het vergroten van de externe flexibiliteit. Welke vormen van externe inhuur gebruiken gemeenten, voor welke functies .

Kennis delen
Er wordt een instrument ontwikkeld om gemeenten te ondersteunen bij de invoering van ICT. Rond de kennis wordt een aantal themabijeenkomsten georganiseerd om over te gaan naar meer duurzame kennisontwikkeling. De mogelijkheid wordt verkend tot certificering van HR medewerkers.

Kennis toepassen.
Een gemeente kan drie dagdelen een deskundige inhuren om de eigen deskundigheid te vergroten. Het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen gemeenten is het doel van de activiteitenregeling.

Ontwikkeling en Mobiliteit
Doel is gemeenten en sociale partners te ondersteunen bij het stimuleren van de loopbaanontwikkeling en mobiliteit van medewerkers, om te bevorderen dat medewerkers werk kunnen (blijven) doen dat past bij hun capaciteiten en effectiever en efficiƫnter werken.

Kennis verzamelen
Het doel is door middel van een Benchmark kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over Ontwikkeling en Mobiliteit te verzamelen. Daarbij is een volstrekt gedeeld begrippenkader een voorwaarde. In 2009 is gestart met de ontwikkeling van een benchmark Opleiden en Ontwikkelen, die het percentage inventariseert van de loonsom dat wordt besteed aan O&O, voor welke medewerkers en type activiteit.
Om gemeenten te stimuleren meer aan Ontwikkeling en Mobiliteit te doen, is inzicht in de kosten en baten belangrijk. De kosten en baten worden daarom zowel op sector- als op organisatieniveau in kaart gebracht.
"Werk naar Werk" verkent succesvolle aanpakken van het Ontwikkeling- en Mobiliteitbeleid om succes- en faalfactoren bekend te maken. Omdat gemeenten steeds vaker medewerkers vanuit hun huidige functie naar ander werk begeleiden, vanwege bezuinigingen, herindelingen, reorganisaties, boventalligheid, verminderde arbeidsgeschiktheid of onbekwaamheid is "Werk naar Werk" belangrijk. Verder is er aandacht voor inzetbaarheidmaatregelen voor oudere medewerkers

pagina
2